LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Go down

LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Mon Jul 04, 2011 4:19 pmChương trình:

ORG 0000H
MAIN:
;****************************LUOT QUA 1 VONG
MOV P0,#10000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000011B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11100000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11110000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00001111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00011111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111100B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111110B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#10000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11000000B
MOV P2,#00000011B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11100000B
MOV P2,#00000111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11110000B
MOV P2,#00001111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111000B
MOV P2,#00011111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111100B
MOV P2,#00111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111110B
MOV P2,#01111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S
;**************************DUNG LAI 3s
MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_3S
;chay don
MOV P0,#10000000B
MOV P1,#10000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#00000001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01000000B
MOV P1,#01000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#00000010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100000B
MOV P1,#00100000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#00000100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00010000B
MOV P1,#00010000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#00001000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00001000B
MOV P1,#00001000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#00010000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000100B
MOV P1,#00000100B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#00100000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000010B
MOV P1,#00000010B
MOV P2,#01000000B
MOV P3,#01000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000001B
MOV P1,#00000001B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#10000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000001B
MOV P1,#00000001B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#10000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000011B
MOV P1,#00000011B
MOV P2,#11000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000111B
MOV P1,#00000111B
MOV P2,#11100000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00001111B
MOV P1,#00001111B
MOV P2,#11110000B
MOV P3,#11110000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00011111B
MOV P1,#00011111B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11111000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00111111B
MOV P1,#00111111B
MOV P2,#11111100B
MOV P3,#11111100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01111111B
MOV P1,#01111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#11111110B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_3S

;chay don
MOV P0,#10000000B
MOV P1,#10000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#00000001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01000000B
MOV P1,#01000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#00000010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100000B
MOV P1,#00100000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#00000100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00010000B
MOV P1,#00010000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#00001000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00001000B
MOV P1,#00001000B
MOV P2,#00010000B
MOV P3,#00010000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000100B
MOV P1,#00000100B
MOV P2,#00100000B
MOV P3,#00100000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000010B
MOV P1,#00000010B
MOV P2,#01000000B
MOV P3,#01000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000001B
MOV P1,#00000001B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#10000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000001B
MOV P1,#00000001B
MOV P2,#10000000B
MOV P3,#10000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000011B
MOV P1,#00000011B
MOV P2,#11000000B
MOV P3,#11000000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00000111B
MOV P1,#00000111B
MOV P2,#11100000B
MOV P3,#11100000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00001111B
MOV P1,#00001111B
MOV P2,#11110000B
MOV P3,#11110000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00011111B
MOV P1,#00011111B
MOV P2,#11111000B
MOV P3,#11111000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00111111B
MOV P1,#00111111B
MOV P2,#11111100B
MOV P3,#11111100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01111111B
MOV P1,#01111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#11111110B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_3S
;MOT DIEM TOI CHAY
MOV P0,#01111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111110B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111101B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11011111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111011B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11101111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11110111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11110111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11101111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111011B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11011111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111101B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111110B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#01111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#10111111B
MOV P2,#11111101B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11011111B
MOV P2,#11111011B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11101111B
MOV P2,#11110111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11110111B
MOV P2,#11101111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111011B
MOV P2,#11011111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111101B
MOV P2,#10111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111110B
MOV P2,#01111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_3S

;CHAY DON TU TREN XUONG
MOV P0,#10000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01000000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00000100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00010000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00001000B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10001000B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00010001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01000100B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#00100010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100010B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#01000100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010001B
MOV P1,#00000000B
MOV P2,#00000000B
MOV P3,#10001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001000B
MOV P1,#10000000B
MOV P2,#00000001B
MOV P3,#00010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100100B
MOV P1,#01000000B
MOV P2,#00000010B
MOV P3,#00100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#00100000B
MOV P2,#00000100B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001001B
MOV P1,#00010000B
MOV P2,#00001000B
MOV P3,#10010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100100B
MOV P1,#10001000B
MOV P2,#00010001B
MOV P3,#00100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#01000100B
MOV P2,#00100010B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001001B
MOV P1,#00100010B
MOV P2,#01000100B
MOV P3,#10010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100100B
MOV P1,#10010001B
MOV P2,#10001001B
MOV P3,#00100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#01001001B
MOV P2,#10010010B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001001B
MOV P1,#00100101B
MOV P2,#10100100B
MOV P3,#10010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100100B
MOV P1,#10010011B
MOV P2,#11001001B
MOV P3,#00100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#01001011B
MOV P2,#11010010B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001001B
MOV P1,#00100111B
MOV P2,#11100100B
MOV P3,#10010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100100B
MOV P1,#10010111B
MOV P2,#11101001B
MOV P3,#00100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#01001111B
MOV P2,#11110010B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001001B
MOV P1,#00101111B
MOV P2,#11110100B
MOV P3,#10010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100100B
MOV P1,#10011111B
MOV P2,#11111001B
MOV P3,#00100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#01011111B
MOV P2,#11111010B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#01111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001001B
MOV P1,#01111111B
MOV P2,#11111110B
MOV P3,#10010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100100B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#00100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010010B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#01001001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001001B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100101B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#10100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001011B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11010010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00100111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11100100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10010111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11101001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01001111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11110010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00101111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11110100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10011111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111001B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#01011111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111010B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#00111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111100B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#10111110B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111101B
LCALL DELAY_025S

MOV P0,#11111111B
MOV P1,#11111111B
MOV P2,#11111111B
MOV P3,#11111111B
LCALL DELAY_025S

LJMP MAIN

DELAY_025S:
MOV R7,#50
LOOP: MOV TL0,#LOW(-10000)
MOV TH0,#HIGH(-10000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R7,LOOP
RET

DELAY_3S:
MOV R6,#600
LOOP1: MOV TL1,#LOW(-10000)
MOV TH1,#HIGH(-10000)
SETB TR0
JNB TF0,$
CLR TR0
CLR TF0
DJNZ R6,LOOP1
RET
END
Ai làm thành công cho tui coi thử nha. Bận lắm mà cũng tranh thủ làm cái này đấy.
Chúc thành công!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by hungcd2a2 on Sun Jul 24, 2011 1:13 pm

post phan cung len xem luon di ban.lam cai nay tang nguoi yeu cung dc ne

hungcd2a2

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 17/06/2011
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Mon Jul 25, 2011 5:22 am

Phần cứng của nó cơ bản như mạch làm biển quáng cáo thôi, nó dùng cả 32 cổng (32 LED). Mình chỉ sắp xếp lại các cổng sao cho phù hợp thôi.
Tại vì không có thời gian nên chưa post sơ đồ cụ thể lên, cứ cố gắng làm thử xem rồi khi nào rãnh tui post sơ đồ lên sau nha.
Chúc thành công!
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Tue Jul 26, 2011 5:37 am

Sơ đồ mắc đây:
[You must be registered and logged in to see this image.]
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by hungcd2a2 on Thu Jul 28, 2011 3:33 am

ok thank mày nhìu nha.mà hè này ở lại hay về rồi vậy mày.hè này tao phải ở lại cày cái quang báo mệt vãi luôn mày ơi.không bít lợp mình còn ai ở lại ko ta???

hungcd2a2

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 17/06/2011
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Thu Jul 28, 2011 5:31 am

Tao ở lại nè.
Còn mấy thằng nữa, 2 thằng Cường luôn,...
Mà mầy cày quang báo gì dzậy?
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by hungcd2a2 on Thu Jul 28, 2011 1:58 pm

mẹ cái đồ án thực tập công nhân chứ gì.làm chưa dc nè.chán vãi.tao cũng ở lại mà tao ở trên hòa cầm luôn hok về chơi dc.chán kinh mi ơi

hungcd2a2

Tổng số bài gửi : 12
Join date : 17/06/2011
Age : 28

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Fri Jul 29, 2011 4:42 am

Buoi toi ranh ko bua nao xuong day nhau
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by batcandanh on Wed Sep 21, 2011 9:33 am

mấy anh cho em hỏi máy anh dùng phần mềm chương trình cho chip loại nào vậy

em dùng phần CodeVisionAVR nhưng không bik viết cho led chạy đc như mấy anh chi đc vài kiễu thôi

nếu mấy anh biết viết bằng CodeVisionAVR thì có thể chỉ giúp em không

em cũng mới vào học nên chưa biết nhiều mong mấy anh giúp

batcandanh

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 21/09/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Wed Sep 21, 2011 9:51 am

Chào batcandanh!
Cái này mình viết cho con 89 thôi. Mình cũng ở trình độ sơ đẳng thôi nên viết chương trình mới dài như dzậy. Còn AVR thì mình chịu thua.
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Wed Nov 02, 2011 3:28 pm

Mình có vài chương trình LED trái tim bằng C nè, bà con tham khảo nha.

LED TRAI TIM 1:


/*========================= Bo tien xu ly =======================*/
#include
/*===============================================================*/

/*=================== Khai bao bien toan cuc ====================*/
sbit led1=P1^0;
sbit led14=P3^5;
sbit led15=P3^6;
sbit led16=P3^7;
sbit led17=P2^0;
sbit led21=P2^4;
sbit led22=P2^5;
sbit led23=P2^6;
sbit led27=P0^5;
sbit led28=P0^4;
sbit led29=P0^3;
sbit led32=P0^0;
unsigned int j,i,l,h,v,k;
unsigned char Q[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00}; // ON 0-->7
unsigned char U[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00}; // ON 7-->0
unsigned char E[]={0xfc,0xf3,0xcf,0x3f}; // ON chay 2 port 0-->7
unsigned char N[]={0x3f,0xcf,0xf3,0xfc}; // ON chay 2 port 7-->4
unsigned char S[]={0xfe,0xfd,0xfa,0xf5,0xea,0xf5,0xaa,0x55}; // ON/OFF tien 0-->7
unsigned char A[]={0x7f,0xbf,0x5f,0xaf,0x57,0xab,0x55,0xaa}; // ON/OFF tien 7-->0
unsigned char M[]={0xfc,0xf3,0xcf,0x3f,0xfc,0xf3,0xcf,0x3f};
unsigned char code na[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,0x7e,
0xbe,0xde,0xee,0xf6,0xfa,0xfc,0x7c,0xbc,0xdc,0xec,0xf4,0xf8,0x78,0xb8,
0xd8,0xe8,0xf0,0x70,0xb0,0xd0,0xe0,0x60,0xa0,0xc0,0x40,0x80,0x00};
unsigned char O[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char W[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,
0xbf,0x7f,0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f,0x3f,0x3e,
0x3d,0x3b,0x37,0x2f,0x1f,0x1e,0x1d,0x1b,0x17,0x0f,
0x0e,0x0d,0x0b,0x07,0x06,0x05,0x03,0x02,0x01,0x00};
unsigned char R[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
unsigned char code ma[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
/*===============================================================*/

/*===================== Khai bao ham ============================*/
void delay(long time){
long n;
for (n=0; n} }
/*===============================================================*/

/*========================= Ham chinh ===========================*/
void main (void){
while (1){
/*====== Trang thai 1 nhap nhay ======*/
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(40000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);

//
for(i=0;i<8;i++)
{P1=U[i];
P3=Q[i];
delay(1000);
}
for(i=0;i<8;i++)
{P0=P2=U[i];
delay(1000);
}

for(i=0;i<8;i++)
{P0=P2=255-U[i];
delay(1000);
}
for(i=0;i<8;i++)
{P1=255-U[i];
P3=255-Q[i];
delay(1000);
}

P0=P1=P2=P3=255;
delay(1000);
//
// ON dan tu P),P2 den P1,P3
for(i=0;i<8;i++)
{P0=P2=U[i];
delay(1000);}
for(i=0;i<8;i++)
{P3=U[i];
P0=P2=255-U[i];
P1=Q[i];
delay(1000);}
for(i=0;i<8;i++)
{P3=255-U[i];
P1=255-Q[i];
delay(1000);}
// chay ON dan
for(l=0;l<37;l++){
P1=P2=P3=W[l];
P0=na[l];
delay(1000);}

for(l=0;l<37;l++){
P1=P2=P3=255-W[l];
P0=255-na[l];
delay(1000);}

//
for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=U[l];
P0=Q[l];
delay(1000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=255-U[l];
P0=255-Q[l];
delay(1000);}

for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=Q[l];
P0=U[l];
delay(1000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(l=0;l<8;l++)
{P1=P2=P3=255-Q[l];
P0=255-U[l];
delay(1000);}

for(j=0;j<8;j++)
{P0=P1=P2=Q[j];
P3=U[j];
delay(1000);}
//


for(l=0;l<8;l++){
P1=P2=P3=255-Q[l];
P0=255-U[l];
delay(1000);}
//chop tat
for(k=0;k<8;k++)
{P0=P1=P2=S[k];
P3=A[k];
delay(1000);}

//chop tat tu P1-->P3-->P2-->P0
P0=P1=P2=P3=0xff;
P1=0xfe;
delay(1000);
P1=0xfd;
delay(1000);
P1=0xfa;
delay(1000);
P1=0xf5;
delay(1000);
P1=0xea;
delay(1000);
P1=0xd5;
delay(1000);
P1=0xaa;
delay(1000);
P1=0x55;
delay(1000);
P1=0xaa;
P3=0xfe ;
delay(1000);
P1=0x55;
P3=0xfd;
delay(1000);
P1=0xaa;
P3=0xfa;
delay(1000);
P1=0x55;
P3=0xf5 ;
delay(1000);
P1=0xaa;
P3=0xea ;
delay(1000);
P1=0x55;
P3=0xd5;
delay(1000);
P1=P3=0xaa;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
delay(1000);

P1=P3=0xaa;
P2=0xfe;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
P2=0xfd;
delay(1000);
P1=P3=0xaa;
P2=0xfa;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
P2=0xf5;
delay(1000);
P1=P3=0xaa;
P2=0xea;
delay(1000);
P1=P3=0x55;
P2=0xd5;
delay(1000);
P1=P3=P2=0xaa;
delay(1000);
P1=P3=P2=0x55;
delay(1000);
P1=P2=P3=0xaa;
P0=0x7f;
delay(1000);
P1=P2=P3=0x55;
P0=0xbf;
delay(1000);
P1=P2=P3=0xaa;
P0=0x5f;
delay(1000);
P1=P2=P3=0x55;
P0=0xaf;
delay(1000);
P1=P2=P3=0xaa;
P0=0x57;
delay(1000);
P1=P2=P3=0x55;
P0=0xab;
delay(1000);
P0=P1=P3=P2=0x55;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xaa;
delay(1000);

P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(5000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(6000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(7000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(3000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(8000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(3000);
// chop tat // P0,P3 va P2,P1
P0=0xfe;
P3=0x7f;
delay(3000);
P0=0xfd;
P3=0xbf;
delay(3000);
P0=0xfa;
P3=0x5f;
delay(3000);
P0=0xf5;
P3=0xaf;
delay(3000);
P0=0xea;
P3=0x57;
delay(3000);
P0=0xd5;
P3=0xab;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
P1=P2=0x7f;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
P1=P2=0xbf;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
P1=P2=0x5f;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
P1=P2=0xaf;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=0x55;
P1=P2=0x57;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=0xaa;
P1=P2=0xab;
delay(3000);
P0=0xaa;
P3=P1=P2=0x55;
delay(3000);
P0=0x55;
P3=P1=P2=0xaa;
delay(3000);
// OFF dan tu P1,P3 den P0,P2
for(h=0;h<8;h++)
{P1=255-U[h];
P3=255-Q[h];
delay(2000);}
for(l=0;l<8;l++)
{P0=P2=255-Q[l];
delay(2000);}
//
for(k=0;k<4;k++)
{P1=P3=P2=E[k];
P0=N[k];
delay(2000);}


for(k=0;k<4;k++)
{P1=P3=P2=E[k];
P0=N[k];
delay(2000);}

for(k=0;k<4;k++)
{P1=P3=P2=E[k];
P0=N[k];
delay(2000);}

for(l=0;l<4;l++)
{P0=E[l];
P3=P2=P1=N[l];
delay(2000);}
for(l=0;l<4;l++)
{P0=E[l];
P3=P2=P1=N[l];
delay(2000);
}for(l=0;l<4;l++)
{P0=E[l];
P3=P2=P1=N[l];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=U[i];
P0=Q[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);

for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=Q[i];
P0=U[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);

for(h=0;h<8;h++){
P1=U[h];
P3=Q[h];
delay(2000);}
for(h=0;h<8;h++){
P0=P2=Q[h];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);

for(l=0;l<8;l++){
P0=P2=U[l];
delay(2000);}
for(l=0;l<8;l++){
P1=Q[l];
P3=U[l];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
/*=======*/
P1=0xf8;
delay(3000);
P3=0xf8;
delay(3000);
led15=0;
led16=0;
led17=0;
delay(3000);

P2=0x8f;
led21=led22=led23=led17=0;
delay(3000);
led27=led28=led29=0;
delay(3000);

P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(3000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);


for(j=0;j<8;j++){
P0=P1=P2=P3=O[j];
delay(2000); }
for(j=0;j<8;j++){
P0=P1=P2=P3=O[j];
delay(2000); }
for(j=0;j<8;j++){
P0=P1=P2=P3=Q[j];
delay(2000); }
// nhap nhay
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P3=P2=P0=0xff;
delay(2000);

P3=0x0f;
P2=0xf0;
led21=0;
delay(2000);
P3=P2=0x00;
delay(2000);
P1=P0=0x0f;
delay(2000);
P1=P0=0x00;
delay(2000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(3000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);
P0=P1=P2=P3=0x000;
delay(3000);
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);


P1=P0=0xf0;
delay(4000);
P1=P0=0x00;
delay(4000);
P3=0xf0;
P2=0x0f;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P3=0x0f;
P2=0xf0;
led21=0;
delay(4000);
P3=P2=0x00;
delay(4000);
P1=P0=0x0f;
delay(4000);
P1=P0=0x00;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P1=P0=0xf0;
delay(4000);
P1=P0=0x00;
delay(4000);
P3=0xf0;
P2=0x0f;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0x00;
delay(4000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(2000);

P3=P1=0x00;
led17=0;
delay(4000);
led17=1;
P3=P1=0xff;
delay(2000);
P2=P0=0x00;
led1=0;
delay(2000);
P2=P0=0xff;
led1=1;
delay(2000);
/* sang duoi */
for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
P3=U[j];
delay(2000);}
P1=P0=P2=P3=0xff;
delay(1000);

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P2=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
P3=U[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=U[j];
P1=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);

P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(3000);

for(j=0;j<8;j++){
P3=255-U[j];
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-U[j];
P0=255-U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(3000);
P3=P2=P1=P0=0xff;
delay(2000);

for(h=0;h<8;h++){
P1=Q[h];
delay(2000);}
for(h=0;h<8;h++){
P3=Q[h];
delay(2000);}
led17=0;
for(h=0;h<8;h++){
P0=Q[h];
delay(2000);}
for(h=0;h<8;h++)
{P2=U[h];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(2000);

// ON&OFF dan
for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-Q[j];
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=255-Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P0=255-U[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-Q[j];
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=255-Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=255-U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
// On dan, OFF dan

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P1=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=255-Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=255-U[j];
delay(2000);}

P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
P1=P3=P2=P0=0x00;
delay(1000);
P1=P2=P3=P0=0xff;
delay(1000);
/*=== Trang thai ===*/

for(j=0;j<8;j++){
P1=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P0=U[j];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;

for(j=0;j<8;j++){
P1=P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
led17=led1=0;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P3=U[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}

for(j=0;j<8;j++)
{P1=P2=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);


for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=U[i];
P0=Q[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
for(i=0;i<8;i++){
P1=P3=P2=Q[i];
P0=U[i];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(1000);
for(i=0;i<8;i++){
P1=O[i];
P3=Q[i];
P2=Q[i];
delay(2000);}

for(j=0;j<8;j++){
P1=P2=Q[j];
delay(2000);}
for(j=0;j<8;j++){
P3=Q[j];
P0=U[j];
delay(2000);}
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(3000);
led17=led1=0;
delay(2000);
for(j=0;j<8;j++){
P3=U[j];
P0=Q[j];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;
for(j=0;j<8;j++){
P1=P2=U[j];
delay(2000);}

P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(1000);
}
}
/*=============================END==================================*/LED TRAI TIM 2:


// led trai tim
#include
#include
#include
unsigned int i,j,k;
//###### ham delay tôi thoi gian tre 0.5s ######
void delay(unsigned int ms)
{
unsigned int a;
unsigned char b;
for(a=0;a{
for(b=0;b<125;b++)
{
}
}
}
// hieu ung tung led
void hieu_ung_0(void)
{
unsigned int t;
unsigned char M[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x04,0x80};
unsigned char N[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
for (i=0;i<8;i++)
{
P0=P1=M[i];
P2=P3=M[i];
delay(300);
P2=P3=N[i];
P0=P1=N[i];
}
}

//##### hieu ung chop tat toan bo led ########
void hieu_ung_1(void)
{
for(k=0;k<8;k++)
{
P0=P1=P2=P3=0xff;
delay(300);
P0=P1=P2=P3=0x00;
delay(300);
}
}
//##### hieu ung chop 2 nua trai tim #########
void hieu_ung_2(void)
{
for(i=0;i<6;i++)
{
P0=P3=0x00;
delay(300);
P0=P3=0xff;
P1=P2=0x00;
delay(300);
P1=P2=0xff;
}
}
//##### hieu ung led nhay so le 1 ##############
void hieu_ung_3(void)
{
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=P1=P2=P3=0x55;
delay(300);
P0=P1=P2=P3=0xaa;
delay(300);
}
}
//##### hieu ung led nhay so le 2 ##############
void hieu_ung_4(void)
{
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=P1=P2=P3=0xaa;
delay(300);
P0=P1=P2=P3=0x55;
delay(300);
}
}
//##### p0,p1,p2,p3,p4 cung sang thuan ######
void hieu_ung_5(void)
{
unsigned char x,y;
x=y=255;
i=1;
j=128;
for(k=0;k<8;k++)
{
x=x-i;
y=y-j;
P0=x;
P1=P2=P3=y;
i=i*2;
j=j/2;
delay(300);
}
}
//##### p0,p1,p2,p3,p4 cung sang nghich ######
void hieu_ung_6(void)
{
unsigned char x,y;
x=y=255;
i=1;
j=128;
for(k=0;k<8;k++)
{
x=x-i;
y=y-j;
P0=y;
P1=P2=P3=x;
i=i*2;
j=j/2;
delay(300);
}
}
//##### sang dan het cac led theo chieu thuan ##
void hieu_ung_7(void)
{
unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,
0x80,0x00};
unsigned char N[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,
0x01,0x00};
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P2=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P3=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P1=N[i];
delay(300);
}
}
//##### tat dan het cac led theo chieu thuan ############
void hieu_ung_8(void)
{
unsigned char M[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
unsigned char N[]={0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
{
P0=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P2=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P3=N[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P1=N[i];
delay(300);
}
}
//##### sang dan het cac led theo chieu nghich #####
void hieu_ung_9(void)
{
unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0x80,0x00};
unsigned char N[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<8;i++)
{
P1=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P3=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P2=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P0=N[i];
delay(300);
}
}
//##### tat dan het cac led theo chieu nghich #####
void hieu_ung_10(void)
{
unsigned char M[]={0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
unsigned char N[]={0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff};
P0=P1=P2=P3=0x00;
for(i=0;i<8;i++)
{
P1=M[i];
delay(300);
}
for(i=0;i<8;i++)
{
P3=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P2=M[i];
delay(300);
}for(i=0;i<8;i++)
{
P0=N[i];
delay(300);
}
}
//##### hieu ung pro 1 #################
void hieu_ung_11(void)
{
unsigned char M[]={0xf0,0xe1,0xc3,0x87,0x0f};
unsigned char N[]={0x0f,0x4f,0x63,0x71,0x78};
unsigned char L[]={0x1f,0x4f,0x6f,0x73,0x79,0x7c};
unsigned char K[]={0x3f,0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e};
P0=P1=P2=P3=0xff;
for(i=0;i<5;i++)
{
P0=M[i];
delay(300);
}
P0=0xff;
for(i=0;i<5;i++)
{
P2=N[i];
delay(300);
}
P2=0x7f;
for(i=0;i<6;i++)
{
P3=L[i];
delay(300);
}
P2=P3=0x7f;
for(i=0;i<7;i++)
{
P1=K[i];
delay(300);
}
P1=P2=P3=0x7f;
}
void main()
{
while(1)
{
hieu_ung_0();
hieu_ung_1();
hieu_ung_2();
hieu_ung_3();
hieu_ung_4();
hieu_ung_5();
hieu_ung_6();
hieu_ung_7();
hieu_ung_8();
hieu_ung_9();
hieu_ung_10();
hieu_ung_11();
}
}
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by vipqt888 on Fri Dec 09, 2011 1:06 am

mấy bạn có sơ đồ mạch nguyên lý và mạch in không share cho mình với ,mình không biết gì về điện tử nên không vẽ được mạch in . rất mong các bạn giúp đỡ

vipqt888

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 19/11/2011

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by nhuanyh2202 on Wed Feb 29, 2012 3:47 am

ban co the post hoan chinh va day du len cho a e xem cai duoc ko,minh cung muon tu tay lam cai nen ban giup cai nhe

nhuanyh2202

Tổng số bài gửi : 8
Join date : 29/02/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by hoangxuanloi87 on Sat Nov 24, 2012 4:19 am

anh ơi cho em hỏi e muốn viết chương trình cho ic. thì em phải đao loát phần mềm nào về ... anh júp em với nhé

hoangxuanloi87

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 20/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by hoangxuanloi87 on Sat Nov 24, 2012 4:30 am

anh júp em với nhé .cái chương trình anh viết là mov p0#00000000B ấy . cái chương trình đó em đọc em hiểu đc chứ cái chương trình phía dưới e ko hiểu. đc anh à ...anh chỉ júp e phải đao loát phần mêm nao để viết nhé ...e cám ơn anh nhé

hoangxuanloi87

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 20/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Admin on Sat Nov 24, 2012 3:53 pm

vipqt888, nhuanyh2202: Sơ đồ với chương trình mình mất hết rồi, nói thật bây giờ cũng hok có thời gian để làm lại bạn à.

hoangxuanloi87: IC có nhiều loại bạn, chắc bạn đang nói đến Vi điều khiển, VĐK có nhiều dòng (8051, PIC, AVR, ARM,...) mình chỉ biết 8051 thôi, mình thường dùng phần mềm Reads51 với KeilC để viết. Chương trình dưới mà bạn nói là viết bằng ngôn ngữ C, còn ( mov p0#00000000B) là viết bằng ngôn ngữ ASM

_________________
[You must be registered and logged in to see this link.]
0979.316.957
0905.028.957
--------------------------
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 263
Join date : 25/05/2011
Age : 27
Đến từ : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://cd2a.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by hoangxuanloi87 on Thu Nov 29, 2012 2:19 am

vâng e cám. ơn anh nhe... a cho e hoi cái dòng lệnh delay(1000) của ngôn ngữ c la bằng bao nhiêu giây đồng hồ vậy anh... a cho e công thức tính cái jòng lệnh chễ thời gian đó a nhe

hoangxuanloi87

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 20/11/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: LED TRÁI TIM mới hoàn chỉnh đây

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết